Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup výrobkov spoločnosti Health Republic s.r.o v internetovom obchode www.hrepublic.eu.(http://www.hrepublic.eu) Podmienky definujú a upresňujú práva a povinnosti provozovateľa internetového obchodu, ktorým je spoločnosť Health Republic s. r.o .,Korunní 2569/108, Praha 10, 101 00 IČ: 07118732, DIČ: CZ07118732, právnická osoba zapísaná v obchodnom registru vedeného Mestským súdom v Prahe, oddielu C, vložka číslo 294934 (ďalej len ,,prodávajúci“), a zákazníka (ďalej len ,,kupujúci“).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právným poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianským zákoníkom (odst. 1 zákona č.89/2012 Sb.).

1. Základné údaje

Spotrebiteľská zmluva

zmluva kupná, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianského zákoníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodavateľ, resp. predávajúci.

Predávajúci (dodavateľ)

právnická osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inéj podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodává kupujúcemu výrobky či poskytuje služby. Predávajúcim je spoločnost Health Republic s.r.o .,Korunní 2569/108, Praha 10, 101 00 IČ: 07118732, DIČ: CZ07118732, právnická osoba zapísaná v obchodnom registru vedeného Mestským súdom v Prahe, oddielu C, vložka číslo 294934. Predávajúcí je plátcom DPH.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ

osoba, ktorá pri uzatvárání a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užívá služby za iným účelom,než k podnikaniu s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nieje spotrebiteľ

osoba, ktorá pri uzatvárání a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2. Kontaktní údaje:

Pevná linka: (+420) 731 903 431
Provozní doba: 8.00 – 16.00 hod.
Email: support@hrepublic.eu

Na emaily odpovedáme zpravidla v lehote do 5 hodin, najdlhšie však do 2 dní.

3. Objednávka tovaru a uzavrenie kúpnej zmluvy

Zoznam tovaru na stránkách www.hrepublic.eu je katalogom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých zobrazených položiek. Dostupnosť tovaru bude vždy po overení potvrdená. Pre účinejšie objednávky je potrbné riadne dokončit registráciu. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovnú aj fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odeslaný. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú patrné z procesu registrácie a objednávania. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky všetkyy zadané informácie zkontrolovať. Umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkách vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, popr. služby za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia závaznej objednávky kupujúceho predávajucému. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami,ktoré sú nedieľnou súčasťou tejto zmluvy. Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s výše uvedenými obchodnými podmienkami a bez výhrady s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, nebránia-li tomu okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzatvorená zmluva (objednávka kupujúceho) je predávajúcim archivovaná za účelom jeho úspešného splnenia a nieje prístupná tretím stranám. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefon, internet atd.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré objednateľ používa a kupujúci si tieto náhrady hradí sám.

Všetky ceny uvedené na webových stránkach spoločnosti www.hrepublic.eu sú ceny koncové vrátane DPH.Pre platby do krajín EU mimo územia ČR sú ceny účtované bez DPH. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková (konečná) cena za tovar vrátane súvisjacich poplatkov a zľavy plynúcej z aktuálnej nákupnej ceny kupujúceho a kupujúci bude vyzvaný k jej schváleniu.

Zrušenie objednávky

Kupujúci môžu bez udania dôvodu zrušit svoju objednávku až do jej potvrdenia predávajúcim. Kupujúci má v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 Občianského zákoníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do triciatich (30) dní od prevzatia tovaru (viz nižšie). Predavajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj závazok odobratia tovaru a zaplatiť kúpnu cenu. Predavajúci si vymazuje právo zrušit objednávku v prípade, že zákazník do 30 dní od vytvorenia objednávky tovar neprevzal od spedičnej spoločnosti a má právo účtovať kupujúcemu náklady spojené so zásielkou tovaru.

4. Odoslanie tovaru

Kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia závaznej objednávky kupujúceho predavajúcemu. Predavajúci po doručení objednávky zašle kupujúcemu potvdenie o doručení objednávky e-mailem označeným ako „Potvrdenie objednávky Health republic“.

Dodacia lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a provozných možností predavajúceho expedované v čo nejkratšom čase zmluvnou zásielkovou službou, obvykle do 1-3 pracovných dní od prijatia objednávky. Kupujúci je o prípadnom predlžení dodacej lehoty informovaný prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov spoločnosti Health republic s.r.o.. Tovar se považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke.

Zpôsob dopravy

Dopravu objednávky na určenú adresu zaisťuje predávajúci, a to na území celej Slovenskej republiky, Zemí EU a UK. Konkrétny zpôsob dodania si zvolí kupujúci sám. Aktuálny ceník je uvedený v bode 5. ,,Doprava a platba“ v týchto obchodných podmienkach.

Zpôsob platby

Kupujúci má niekoľko možností, ako uhradiť kúpnu cenu za tovar. Zpôsoby úhrady ceny zahrňujú cenu vrátane DPH .U tovaru zaslaného mimo SR sú ceny účtované bez DPH . Tovar je možné v plnej výške uhradiť platbou predom pomocou kreditnej či debetnej karty cez platebnú bránu. Faktura za tovar bude zákazníkovi odoslaná electronicky na uvedenú emailovu adresu

Prevzatie tovaru

Odberateľ se zaväzuje prevziať objednaný tovar.

Pri prevziatí tovaru od dopravcu našim zákazníkom doporučujeme zkontrolovať, či nieje zásielka poškodená. V prípade mechanického poškodenia obalu tovaru alebo tovaru samotného je kupujúci povinný spísať za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky a nechať si tuto skutočnosť dopravcom potvrdiť a zaobstarať fotografický záznam. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar. Podpísaním dodacieho prepravného listu prepravcovi kupujúci súhlasí s prevziatím tovaru a stvrdzuje, že dorazil mechanicky nepoškodený.

5. Doprava a platba

Objednaný tovar u Health Republic s.r.o., si máte možnosť nechať zaslať pomocou jednej zo špedičných spoločností uvedených na zoznamu zmluvných dopravcov

Ceník zmluvných dopravcov

Tovar doručí zmluvní dopravci v pracovný deň medzi 8-17 hod na Vámi určenú adresu. Cenu poštovného nájdete na stránke Doprava.

6. Reklamácie

V prípade, že kupujúci objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola zpôsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou tovaru samotného, alebo tovar neplní funkciu i za predpokladu dodržania návodu k použitiu, má právo na reklamáciu tovaru.

Záručná doba začíná bežať prevziatím tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku stanovenú Občianskym zákoníkom tj. 24 měsíců. Záručná doba se predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave tj. doba, keď reklamovaný tovar bol podrobovaný testom a všetkým analýzam nutných pre akceptovanie či zamietnutie reklamácie. Dôjde-však k výmene veci, začíná bežať nová záruka v dlžke 24 mesiacov.Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo mechanickým poškodením. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti spôsobené používáním a na tovar, ktorý má prešlú dobu expirácie.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nieje v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou; nieje-však takýto postup možný, môže kupujúci požadovať odstúpenie od zmluvy. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám zpôsobil. Rozpors kúpnou zmluvou , ktorý sa projaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevziati, pokiaľ to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa neprekáže opak.

Tovar je možné reklamovať iba za predpokladu,

1) že obsah zakúpeného tovaru obsahuje min. 85% pôvodného objemu balenia.

2) tovar nieje po datu expirácie

Vadou tovaru nieje hmotnostná odchýlka, neprekročí-li viac než 10%

Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim bez vad, ďalej že má akosť a užitné vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe imi prevedené reklamy očakávané, poprípade akosť a užitné vlastnosti pre tovar takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkom právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktoré sa tovar obvykle používa.

Postup reklamácie

PPokiaľ chce kupujúci reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode spoločnosti www.hrepublic.eu, doporučujeme oznámiť tuto skutočnosť bezodkladne E-mailom na adresu support@hrepublic.eu, či telefonicky.V back office profilu poradcu si môžete stiahnuť a vyplniť ,,Reklamační list“ ktorý Vám reklamáciu uľahčí. Vyplnený formulár obsahuje: meno kupujúceho, IČ, číslo poradcu, adresu, telefon, E-mail, číslo faktury, podrobný popis závady alebo nedostatku, popr. popis toho, ako závada (nedostatok) vznikol alebo sa prejavuje. Pokiaľ reklamujete tovar iným spôsobom, je vhodné tieto skutočnosti taktiež uviesť. Prevzaný tovar bude testovaný iba na uvedenú závadu. Zaslanie „Reklamačního listu“ výrazne uľahčí identifikáciu zásielky a rýchlejšie odbavenie požiadavku. Zásielky, u ktorých nieje jasné, prečo k nám boli zaslané, budú vrátené odosielateľovi. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela na adresu: Health Republic s.r.o .,Korunní 2569/108, Praha 10, 101 00 IČ: 07118732, DIČ: CZ 07118732,. Reklamovaný tovar zaslaný od zákazníka do spoločnosti Health Republic s.r.o. na dobierku, nebude prijatý a bude vrátený späť adresátovi.

Tovar je vhodné zasielať vo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prevziatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov na uplatnenie reklamácie v nutnej výške k bezpečnému doručeniu (kupujúci musí doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani prodávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikly na jeho strane (pokiaľ sa zo strany kupujúceho nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u nej sa už dá dovodzovať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv spotrebiteľa).

Vybavenie reklamácie

O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní od prijatia reklamovaného tovaru. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci vyrozumie kupujúceho o výsledku reklamácie emailom. Po uplynutí uvedenej lehoty, má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť a predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu nový tovar.

7. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to v prípade nášho internetového obchodu do tridsiatich (30) dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu a akejkoľvek sankcie. Tovar však nesmie byť otvorený či akokoľvek poškodený.

Právo predávajúceho na odstúpenie

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru. Pred odstúpením je ale predávajúci vždy povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu spoločnosti support@ hrepublic.eu, písomne ​​či iným spôsobom najneskôr 30. deň od prevzatia tovaru Pre ľahšie vybavenie odstúpenia od zmluvy uveďte meno kupujúceho, IČO, číslo partnera, adresu, telefón, E-mail, číslo faktúry . Pri odstúpení doporučujeme v sprievodnom liste či emailu uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a priložiť kópiu dokladu o kúpe tovaru. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo k nám boli zaslané, budú vrátené odosielateľovi. Výrobky musia obsahovať minimálne 85% pôvodného obsahu. 

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. V prípade odstúpenia od zmluvy, podľa obchodných podmienok, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní prevodom finančných prostriedkov na účet kupujúceho. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie za tovar zaslaný kupujúcim iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a to vystavením dobropisu - predplatením na ďalšiu objednávku. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, berie sa za to, že darček je súčasťou výrobku a dojde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inšpekcia, se sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8. Ochrana osobných údajov

Uzatvorením kúpnej zmluvy poskytuje kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov. Predávajúci spracováva osobné údaje zákazníkov v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení, a to v databáze predávajúceho pri plnom rešpektovaní povinnosti správcu podľa § 5 zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Spracované údaje sú plne chránené funkčným vnútorným systémom ochrany dát. Predávajúci zhromažďuje so súhlasom kupujúceho osobné údaje kupujúceho, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie., až do doby odvolania tohto súhlasu zákazníkom. Pokiaľ kupujúci prejaví svoj súhlas, môže mu predávajúci oznamovať emailom a telefonicky obchodné oznámenie s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to po prihlásení v kancelárii poradcu. Predávajúci nie je oprávnený poskytovať osobné údaje o kupujúcom tretím osobám. Výnimku predstavujú:

1. Externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

9. Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. 5. 2019. Zmeny v obchodných podmienkach vyhradené.